WHY? / NEDEN?

ENG

As becoming the largest-scale project so far, this project will take a big role highlighting the differences and numerous similarities in both sides of the human-made confines. Regardless how rigid or easy the cross-cultural communication is, the main aim of the project is to highlight that this is actually the most unifying element in human relations. We can exist only by the existence of ‘the other’, and this project aims to define the meaning of unity as combining ‘we’ with ‘the other’.

The desire I have to realise this modern day human documentary arises from the belief of mine that confines should no longer stay as a wall among people and my true desire to contribute to decrease the percentage of xenophobia and racism. In order to accomplish it, first I must become a global citizen, communicate with local people from different cultures, research the rituals in religions and cultures worldwide, and then I must bring out differences and similarities by photographs.

In each frame, people will be focused, and secondarily at least one of a geographic feature, socio-economic circumstances, psychological feature, physical feature reflecting race and culture, religious architecture or object will be included. The objective here is to prove cross-cultural differences and similarities out. By the images taken during this project, a stream is aimed to start in social media and various channels in order to minimise xenophobia. Subsequently, the cooperation with NGOs will be increased and photographing people with no discrimination and with the aim of unity will be continued.

Upgrading Gen Y to mid-level manager positions and starting to hire Gen Z in entry level has led to underline the importance of people’s lives and getting rid of the borderlines. The institutions and companies that apply social responsibility projects and support people that are keen on personal/ professional improvement have now become in a greater demand. With the support of this sort of companies, the last years of Gen Yers and Gen  Z, awareness to contribution to unifying societies and attending NGO works has increased. The main aim of this ten-year long run documentary photography project has been framed by my personal desire to contribute to the elements I mentioned above.

 

TR

Bugüne kadar yapılmış en büyük belgesel projesi olma özelliği taşıyacak olan bu proje, insanlar tarafından belirlenmiş sınırların her iki yanındaki farklılıkların gösterilmesinde ve benzerliklerin çokluğunun altının çizilmesinde büyük rol oynayacaktır. Kültür geçişlerinin sert ya da yumuşak olmasına bakılmaksızın en büyük birleştirici özelliğimiz olduğunu belirtmek amacındayım. Bizi biz yapan, ‘öteki’nin varlığıdır ve bu proje ‘öteki’yle beraber bütünlüğü sağlayabileceğimizi gösterecek nitelikte olacaktır. Günümüz insanlık belgeseli projesini hayata geçirme isteğim, sınırların insanları birbirinden ayıran bir duvar olarak kalmaması gerektiğine olan inancımdan, artan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık öğelerinin azaltılmasına destek olma amacımdan kaynaklanmaktadır. Bunu yaparken öncelikle kendim dünya vatandaşı olmalı, yerel halklarla iletişime geçmeli, dünya çapında dini ritüelleri – inanç sistemlerini ve kültür yapılarını incelemeli ve bunların sonucunda fotoğrafla belgelenebilecek şekilde farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyabilmeliyim.

Fotoğraf karelerinde insanı odağa aldıktan sonra ikincil olarak; coğrafi özellikler, sosyo-ekonomik durum, psikoloji, ırka veya kültüre bağlı fiziksel özellikler, dini mimariler veya nesnelerden en az biri bulundurulacaktır. Bunun amacı, ülke ya da bölge sınırlarının iki yakasındaki kültürel geçiş ve benzerliği kanıtlarla ortaya çıkartmaktır. Elde edilecek görsel kanıtlarla yabancı düşmanlığını (zenofobi) en aza indirgemek için sosyal medya ve benzeri kanallarla viral bir akım başlatmak istenilmektedir. Akabinde STKler ile daha etkin işbirliğine girilecek ve insanları ayrım yapmadan bütünleştirme çabasıyla fotoğraflamaya devam edilecektir.

Y kuşağının orta düzey yönetici kademesine çıkışı ve Z kuşağının iş hayatına girişiyle insan hayatının ve sınırların ortadan kaldırılmasının önemi farklı şekillerde vurgulanmaya başladı. Sosyal sorumluluk projeleri yapan ve kendini kişisel/ profesyonel olarak geliştirmek isteyen bireylere destek veren kurumlara rağbet artmaya başlamıştır. Bu kurumlar ve Y kuşağının sonuyla iş hayatının başında olan Z kuşağının dünyaya ve toplumları bütünleştirmeye yönelik katkı yapma/ gönüllülük işlerine girme çabasıyla artan farkındalığa şahsım olarak on yıllık uzun soluklu bir belgesel fotoğrafçılığı çalışmasıyla katkıda bulunmak, bu projenin çerçevesini ve en temel amacını oluşturmaktadır.